Loading...

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hello2healthy

Versie geldig vanaf 1 februari 2019

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van Hello2healthy

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Prijzen

Artikel 8 – Garantie en conformiteit

Artikel 9 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 10 – Betaling

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

Artikel 12 – Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

Artikel 14 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Afnemer: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan afnemers aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Hello2healthy en de afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2: Identiteit van Hello2healthy

Hello2healthy

Postadres: Leif Erikssonstraat 57, 1363 LG Almere

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 68745141

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hello2healthy en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden, op verzoek, aan de afnemer beschikbaar gesteld. Daarnaast zijn de voorwaarden opgenomen op de internetsite van Hello2healthy en voor een ieder toegankelijk. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4: Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Hello2healthy behoudt zich het recht om ten allen tijden wijzigingen in het aanbod en de inhoud door te voeren. 

Artikel 5: De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Hello2healthy onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Hello2healthy passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal Hello2healthy daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 3. Hello2healthy kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Hello2healthy op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

Artikel 6: Herroepingsrecht

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: Hello2healthy Slank Plan, Voor Altijd Slank Plan en Voor Altijd Slank Plan Premium:

 1. De afnemer kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Hello2healthy mag de afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 3. Bij opzegging na de 14 dagen heeft afnemer géén recht op restitutie van (een gedeelte van) het aankoopbedrag. Wel krijgt afnemer, in overleg met Hello2healthy, de mogelijkheid de dienst alsnog af te nemen binnen 12 maanden na de originele aankoopdatum.

Artikel 7: Prijzen

 1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
 2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW.

Artikel 8: Garantie en conformiteit

 1. Hello2healthy staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 9: Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 1. De duurovereenkomst die strekt tot het geregeld afleveren van en toegang verlenen tot producten of diensten wordt aangegaan voor de afgesproken contractduur en is tussentijds niet opzegbaar. De contractduur van het Hello2healthy Slank Plan bedraagt 3 maanden. De duur van het Voor Altijd Slank Plan en het Voor Altijd Slank Plan Premium 6 maanden.
 2. Na het aflopen van jouw duurovereenkomst word je contract automatisch stopgezet, tenzij je zelf verlengd
 3. Wederopzegging van een maand-abonnement kan te allen tijde en per direct. De eerstvolgende incasseringsdatum wordt er niks meer afgeschreven.

Artikel 10: Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Hello2healthy te melden.
 3. Indien het gaat om een duurovereenkomst van bepaalde tijd, wordt bij bestelling direct (een gedeelte) betaald.

Artikel 11: Intellectueel eigendom

Hello2healthy behoudt te allen tijde alle rechten op de door Hello2healthy gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken. Zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Hello2healthy noch gedeeltelijk noch geheel worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik van de afnemer. De genoemde zaken mogen noch ter hand of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Hello2healthy zijn verstrekt.

Artikel 12: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Hello2healthy heeft het recht om overeengekomen coachmomenten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten de invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.

Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst ontbonden worden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinden geleden schade.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van Hello2healthy is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Hello2healthy sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de afnemer van door Hello2healthy verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Hello2healthy.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Hello2healthy verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Hello2healthy nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Hello2healthy om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Hello2healthy te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste de prijs van het aangeschafte programma. Hello2healthy is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 14: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Hello2healthy en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Hello2healthy kennis, tenzij Hello2healthy er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.